Algemene voorwaarden voor bedrijven - Bloggers Network
Bekijk hier de Algemene Voorwaarden van Bloggers Network voor bedrijven. BN creëert en managet influencer campagnes.
A,gemene voorwaarden, bedrijven
22094
post-template-default,single,single-post,postid-22094,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.1,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden voor bedrijven

Algemene voorwaarden voor bedrijven

Artikel 1 – Definities

Wanneer de onderstaande termen in deze voorwaarden worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis: Bloggers Network: De V.O.F. genaamd Bloggers Network, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 60497181 met BTW nummer NL853936316B01.

Klant:
 De partij (de natuurlijke- of rechtpersoon) die een overeenkomst met Bloggers Network aangaat of aan wie Bloggers Network een offerte heeft uitgebracht, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Woorden die verwijzen naar het mannelijke geslacht omvatten de vrouwelijke en andere geslachten en woorden die enkel verwijzen naar het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd.

Artikel 2 – Aanvragen en akkoord
2.1 Bloggers Network stelt vooraf een aantal voorwaarden op over welke diensten Bloggers Network kan leveren. Hieronder valt onder andere het aantal bloggers, het bereik van hun blogs, de planning en kosten.
2.2 Acceptatie van de voorwaarden zoals genoemd in 2.1 houdt tevens in dat de klant de algemene voorwaarden van Bloggers Network aanvaardt en deze zal respecteren.
2.3 Indien Bloggers Network de gestelde voorwaarden van een voorstel niet kan nakomen, dan wordt er een korting berekend naar ratio, komt automatisch de betalingsverplichting van de klant te vervallen of doet Bloggers Network kosteloos de opdracht opnieuw. Dit gebeurt in overleg met de klant.
2.4 Bloggers Network adviseert de klant in de formulering van de opdracht en geeft de klant een advies over de selectie van gepitchte bloggers. Dit is echter slechts een advies en deze is niet bindend.
2.5 De klant is gelet op onder 2.4 genoemd, eindverantwoordelijk voor het kiezen van een blogger.
2.6 Bloggers Network mag het merk, aangeleverde foto’s, tekst en de opdracht van de klant publiceren op het platform van Bloggers Network, social media, e-mail. Tevens mag  Bloggers Network de opdracht doorgeven via de telefoon en persoonlijk contact.
2.7 Indien de opdracht nog niet is gepubliceerd op het platform van Bloggers Network, maar de klant is wel akkoord gegaan met de opdracht, zonder tekortkoming van Bloggers Network, wordt enkel de gewerkte uren in rekening gebracht.
2.8 Nadat de opdracht is gepubliceerd op het platform van Bloggers Network is de opdracht voor de klant bindend.
2.9 Een overeenkomst komt in beginsel tot stand via de e-mail, mits de klant anders wenst.
2.10 Bloggers Network mag indien noodzakelijk de inhoud van de opdracht in overeenstemming met de klant aanpassen. Hieronder valt onder meer de planning, de voorwaarden van de opdracht.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid
3.1 De klant en blogger zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn blog.
3.2 Bloggers Network is op geen enkele manier aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht van de klant door de blogger. Hieronder valt onder andere: de inhoud van de blog, het nakomen van de gemaakte afspraak tussen blogger en klant, aanwezigheid van de blogger bij evenementen.
3.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Bloggers Network, is Bloggers Network niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de blogger in verband met deelname aan Bloggers Network, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Bloggers Network, en technische storingen.
3.4 Bloggers Network kan de prestaties van de blogger of van de gemaakte afspraken tussen klant en bloggers niet garanderen noch waarborgen.
3.5 Bloggers Network zal niet aansprakelijk zijn voor vergissingen in de verwerking van de informatie in de blog van de blogger.
3.6 Indien de klant de aangedragen bloggers door Bloggers Network al kent of eerder mee heeft samen gewerkt in het verleden, valt dit onder het eigen risico van de klant. Bloggers Network is niet verplicht vervangende bloggers aan te dragen, tenzij anders is afgesproken.
3.7 Bloggers Network kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het Bloggers Network, onderbrekingen in de toegang tot het Bloggers Network, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcomponenten, die gebruikt worden voor de website van Bloggers Network of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan de website van Bloggers Network.
3.8 Bloggers Network is niet aansprakelijk voor overmacht.  Hieronder wordt onder meer verstaan dat Bloggers Network niet is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
3.9 Onder 3.8 genoemde overmacht geeft Bloggers Network de mogelijkheid om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is klant gehouden aan diens verplichtingen jegens Bloggers Network tot aan dat moment te voldoen. Bloggers Network is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
3.10 Bloggers Network is niet verantwoordelijk voor de uitbetaling of beloning van de klant aan de blogger.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 31 dagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door Bloggers Network aangewezen bank- of girorekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
4.2 Indien de klant niet binnen de termijn van 31 dagen heeft betaald, is Bloggers Network gerechtigd, nadat hij klant ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur aan klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
4.3 Indien klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van klant. In ieder geval is klant incassokosten verschuldigd. Indien Bloggers Network hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van klant, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten.
4.4 Bloggers Network heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop klant al hetgeen hij aan Bloggers Network verschuldigd is heeft voldaan.
4.5 Door klant gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.
4.6 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Klant naar het oordeel van Bloggers Network daartoe aanleiding geeft, is Bloggers Network gerechtigd van Klant te verlangen dat deze onverwijld  (aanvullende) zekerheid stelt in een door Bloggers Network te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Klant nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Bloggers Network gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen klant aan Bloggers Network uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar.
4.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Bloggers Network en de verplichtingen van de Klant jegens Bloggers Network onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom
5.1 Het auteursrecht (copyright) en ander intellectueel eigendom (inclusief de daarbij behorende rechten) aangaande rapporten, voorstellen en andere producten en/of diensten en/of documenten die ten gunste van klant zijn geproduceerd, zal te allen tijden bij Bloggers Network of door Bloggers Network ingeschakelde derde partijen (blijven) liggen. Alleen met de expliciete, schriftelijke toestemming van Bloggers Network heeft klant het recht de hierboven genoemde producten en/of diensten en/of documenten te reproduceren of publiceren of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd waren bij overhandiging door Bloggers Network aan klant.
5.2 Het is klant niet toegestaan de bedoelde items in artikel 5.1 of de daarin beschreven informatie en know-how te openbaren of te overhandigen aan derden, tenzij Bloggers Network hier vooraf specifiek en schriftelijk toestemming voor heeft verstrekt aan klant. Klant mag altijd een meetbaar positief bericht plaatsen over Bloggers Network.
5.3 Het is klant niet toegestaan enig kenmerk inzake auteursrecht, handelsmerk, merknaam of ander intellectuele of industriële eigendomsrechten van de software, apparatuur of materialen te verwijderen of wijzigen, inclusief enig kenmerk inzake de vertrouwelijke aard van de software en de betreffende verplichting tot geheimhouding.
5.4 Bij overtreding van de voorwaarden zoals omschreven in artikel 5.1, 5.2 en/of 5.3, is klant een bedrag van € 25.000 verschuldigd aan Bloggers Network voor elke overtreding, zonder dat daarvoor mededeling van het verzuim voor noodzakelijk is en zonder dat daarbij enige schade wordt toegebracht aan enige en alle andere rechten van Bloggers Network inzake nakoming, ontbinding, bijkomende schades etc.

Artikel 6 – Beëindiging
6.1 Onverminderd haar overige rechten is Bloggers Network te allen tijde gerechtigd om de klant overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Klant zal in dergelijke gevallen Bloggers Network kwijtschelden van enige claims door derde partijen en zal zich weerhouden van het claimen van enige vorm van compensatie van Bloggers Network.
6.2 Zonder enige uitleg verschuldigd te zijn, is Bloggers Network ertoe gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de klant het gebruik van Bloggers Network te ontzeggen indien:
– De opdracht van de klant naar oordeel van Bloggers Network in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
– De klant in het kader van Bloggers Network onrechtmatig handelt jegens andere klanten van Bloggers Network en/of andere betrokkenen;
– De klant tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel de klant op enige manier bedrieglijk of wederrechtelijk handelt, of indien de klant op enige andere manier een van de bepalingen van deze overeenkomst overtreedt;
6.3 Indien klant (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in artikel 8.2 bepaalde, verbeurt klant, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro), zulks onverminderd de overige rechten van Bloggers Network, zoals het ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 7 – Opschortingsrecht
7.1. Bloggers Network is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan. 

Artikel 8 – Gewijzigde omstandigheden
8.1 Mochten de omstandigheden waarvan klant en Bloggers Network op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van (een der) partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van klant, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan klant in rekening worden gebracht.
8.2 Indien partijen besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden, aanvaardt klant dat de tijdsplanning van de overeenkomst zal worden aangepast. 

Artikel 9 – Diversen
9.1 Bloggers Network is te allen tijde gerechtigd om de voorwaarden te veranderen. De klant zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. Ingeval de gewijzigde voorwaarden voor de klant niet acceptabel zijn, is de klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen. Indien de klant niet binnen 14 dagen tot beëindiging van de overeenkomst overgaat, wordt de klant geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. 

Artikel 10 – Toepasselijk recht
10.1 Op deze voorwaarden en elke overeenkomst tussen Bloggers Network en klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
10.2 Enige en alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Bloggers Network en klant mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, alsmede elk ander geschil, ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal door de bevoegde rechter beslecht worden indien partijen hier onderling niet uitkomen.
10.3 Alle geschillen worden gebracht voor de ter zake competente rechter in het arrondissement waar Bloggers Network kantoor houdt en/of statutair is gevestigd, één en ander tenzij de wet voor het betreffende geval dwingend een andere rechter voorschrijft en tenzij Bloggers Network als eiser ervoor kiest de desbetreffende aangelegenheid te laten beslissen door een bevoegde rechtbank in het arrondissement waarin de klant kantoor houdt.
10.4 Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

No Comments

Post a Comment