Algemene voorwaarden voor influencers - Bloggers Network
Algemene voorwaarden, influencers
22099
post-template-default,single,single-post,postid-22099,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-3.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden voor influencers

Algemene voorwaarden voor influencers

Artikel 1 – Definities
Wanneer de onderstaande termen in deze voorwaarden worden gebruikt, hebben zij de volgende betekenis: Bloggers Network: De V.O.F. genaamd Bloggers Network, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 60497181met BTW nummer NL853936316B01.

Blogger: De natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de opdrachten welke worden aangeboden via Bloggers Network.

Woorden die verwijzen naar het mannelijke geslacht omvatten de vrouwelijke en andere geslachten en woorden die enkel verwijzen naar het enkelvoud omvatten ook het meervoud en omgekeerd.

Artikel 2 – Aanvragen en akkoord
2.1 Iedereen die zich verbonden voelt aan de te leveren diensten van Bloggers Network kan zich aanmelden als blogger. De blogger moet minimaal 18 jaar oud zijn. Indien de blogger de leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt, moet een ouder toestemming geven voor de inschrijving op het Bloggers Network. Inschrijving van een blogger jonger dan 18 jaar zonder ouderlijke toestemming zal nietig dan wel vernietigbaar zijn, ook met terugwerkende kracht.
2.2 Aanmelding als blogger houdt in dat de blogger de algemene voorwaarden van Bloggers Network aanvaardt en deze zal respecteren.
2.3 Om als blogger deel te kunnen nemen aan het Bloggers Network dient de blogger:
– het aanvraagformulier volledig en naar waarheid in te vullen;
– te bevestigen dat de algemene voorwaarden worden aanvaardt;
– te zijn geaccepteerd door Bloggers Network;
2.4 De blogger garandeert dat de informatie die aan Bloggers Network wordt verstrekt, correct en volledig is en dat deze informatie overeenstemt met reële feiten. Onder informatie valt onder andere: NAW-gegevens, bloggegevens en statistieken.
2.6 De blogger moet Bloggers Network onmiddellijk in kennis stellen van alle wijzigingen aan de informatie, door de informatie die op de website van Bloggers Network over hem wordt verstrekt bij te werken.
2.7 Na de aanmelding staat het Bloggers Network vrij om te allen tijde contact op te nemen met de blogger. Dit heeft echter alleen voor Bloggers Network gerelateerde doeleinden zoals het werven voor nieuwe opdrachten en ontvangen van nieuwsbrieven.
2.8 Indien een blogger pitcht voor een opdracht, gaat de blogger akkoord met de voorwaarden, beloning en de planning van de opdracht.
2.9 Na het insturen van de pitch is Bloggers Network gemachtigd om de gegevens welke genoemd staan in 2.5 door te geven aan de klant, indien noodzakelijk.
2.10 Bloggers Network maakt een selectie uit de gepitchte bloggers en geeft hierover een advies aan de klant. Dit advies is niet bindend. De klant mag zelf beslissen met welke gepitchte blogger hij de samenwerking aan wilt gaan.

Artikel 3 – Gebruik
3.1 De blogger respecteert gemaakte afspraken met een betreffende klant, afkomstig van Bloggers Network, en voert deze naar gemaakte afspraken uit.
3.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.1, zal de blogger de auteursrechten, merkenrechten en overige rechten van exclusieve aard van betreffende bloggers en derden respecteren.
3.3 Indien onder 3.1 de voorwaarden van de genoemde afspraak door de klant wordt gewijzigd nadat de overeenkomst tussen blogger en klant tot stand is gekomen, is de blogger niet meer verplicht om aan de opdracht te voldoen.
3.4 Blogger maakt respectvol gebruik van de diensten van Bloggers Network en zorgt voor communicatie bij eventuele misverstanden of onduidelijkheden.
3.5 Het is onder meer niet toegestaan dat de inhoud van de blog van de blogger:
– Illegale activiteiten ontplooit, bevordert of aanprijst;
– Afbreuk doet aan de goede naam en reputatie van de bij Bloggers Network, aangesloten bloggers en/of diensten van Bloggers Network;
– Auteursrechten, merkrechten of andere rechten van bloggers of enige derde schendt;
– Een erotisch, pornografisch of gewelddadig karakter heeft;
– Discrimineert naar ras, geslacht, godsdienst of levensovertuiging.
3.6 De blogger garandeert ofwel dat de rechten op alle informatie en producties in de blog van de blogger eigendom zijn van de blogger, of dat de eigenaar van de rechten op de informatie en de producties op de website van de blogger zijn uitdrukkelijke toestemming heeft verleend tot de bekendmaking ervan op de website. De blogger garandeert eveneens dat de informatie en de producties op de website van de blogger geen afbreuk doen aan de rechten van derden, met inbegrip van de rechten van intellectuele eigendom, en dat die informatie en producties niet op enige manier beledigend, verboden of verdacht zijn.
3.7 De blogger zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Bloggers Network of haar bloggers.
3.8 Tenzij Bloggers Network hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven, is de blogger niet toegestaan zijn rechten en/of plichten verbonden aan enig contract of overeenkomst Bloggers Network geheel of gedeeltelijk over te dragen of te verpanden aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Bloggers Network. De vereiste goedkeuring hiervoor kan onderhevig zijn aan door Bloggers Network opgelegde voorwaarden.
3.9 De blogger stemt ermee in dat zijn geregistreerde gegevens worden bekendgemaakt ter informatie aan gerelateerde klant, mits noodzakelijk.
3.10 Bloggers Network is niet verantwoordelijk voor de uitbetaling of beloning van de klant aan de blogger.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid
4.1 De blogger is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn blog.
4.2 Bloggers Network is op geen enkele manier aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht van de klant door de blogger. Hieronder valt onder andere: de inhoud van de blog, het nakomen van de gemaakte afspraak tussen blogger en klant, aanwezigheid van de blogger bij evenementen.
4.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Bloggers Network, is Bloggers Network niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van de blogger in verband met deelname aan Bloggers Network, zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van het Bloggers Network, en technische storingen.
4.4 Bloggers Network kan de prestaties van de blogger of van de gemaakte afspraken tussen bloggers en bloggers niet garanderen noch waarborgen.
4.5 Bloggers Network zal niet aansprakelijk zijn voor vergissingen in de verwerking van de informatie in de blog van de blogger
4.6 Blogger zal te alle tijden Bloggers Network verdedigen tegen en schadeloosstellen voor alle kosten, schades en rentes die voor Bloggers Network kunnen ontstaan als een direct gevolg van claims van derde partijen tegen Bloggers Network met betrekking tot incidenten, acties of nalatigheid gedurende of binnen de marge van de uitvoering van de opdracht, waarvoor Bloggers Network tegenover de blogger niet aansprakelijk is conform deze voorwaarden.
4.7 Bloggers Network kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het Bloggers Network, onderbrekingen in de toegang tot het Bloggers Network, schendingen van de gegevens of verlies van gegevens die voorhanden zijn op het informatieverwerkingssysteem, gebreken in het beveiligingssysteem of virussen of andere schadelijke programmatuurcomponenten, die gebruikt worden voor de website van Bloggers Network of voor schade die door virussen of componenten wordt veroorzaakt aan de website van Bloggers Network.
4.8 Bloggers Network is niet aansprakelijk voor overmacht. Hieronder wordt onder meer verstaan dat Bloggers Network niet is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
4.9 Onder 4.8 genoemde overmacht geeft Bloggers Network de mogelijkheid om gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is blogger gehouden aan diens verplichtingen jegens Bloggers Network tot aan dat moment te voldoen. Bloggers Network is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Blogger is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 5 – Intellectueel eigendom
5.1 Het auteursrecht (copyright) en ander intellectueel eigendom (inclusief de daarbij behorende rechten) aangaande communicatie, rapporten, voorstellen en andere producten en/of diensten en/of documenten die ten gunste van blogger zijn geproduceerd, zal te allen tijden bij Bloggers Network of door Bloggers Network ingeschakelde derde partijen (blijven) liggen. Alleen met de expliciete, schriftelijke toestemming van Bloggers Network heeft blogger het recht de hierboven genoemde producten en/of diensten en/of documenten te reproduceren of publiceren of deze te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd waren bij overhandiging door Bloggers Network aan blogger.
5.2 Het is blogger niet toegestaan de bedoelde items in artikel 6.1 of de daarin beschreven informatie en know-how te openbaren of te overhandigen aan derden, tenzij Bloggers Network hier vooraf specifiek en schriftelijk toestemming voor heeft verstrekt aan blogger. Blogger mag altijd een meetbaar positief bericht plaatsen over Bloggers Network.
5.3 Het is blogger niet toegestaan enig kenmerk inzake auteursrecht, handelsmerk, merknaam of ander intellectuele of industriële eigendomsrechten van de software, apparatuur of materialen te verwijderen of wijzigen, inclusief enig kenmerk inzake de vertrouwelijke aard van de software en de betreffende verplichting tot geheimhouding.
5.4 Blogger garandeert – door het instemmen met een overeenkomst, waarin reproductie van enig item beschermd is bij intellectuele eigendomsrechten – dat er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derde partijen. Blogger zal Bloggers Network vrijwaren van enige en alle consequenties, financieel of anderszins, die mogelijk het resultaat zijn van het kopiëren of reproduceren van enig zulk materiaal door Bloggers Network in opdracht van blogger.
5.5 Bij overtreding van de voorwaarden zoals omschreven in artikel 5.1, 5.2 en/of 5.3, is blogger een bedrag van € 25.000 verschuldigd aan Bloggers Network voor elke overtreding, zonder dat daarvoor mededeling van het verzuim voor noodzakelijk is en zonder dat daarbij enige schade wordt toegebracht aan enige en alle andere rechten van Bloggers Network inzake nakoming, ontbinding, bijkomende schades etc.

Artikel 6 – Beëindiging klant overeenkomst
6.1 Onverminderd haar overige rechten is Bloggers Network te allen tijde gerechtigd om de klant overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken.
6.2 Zonder enige uitleg verschuldigd te zijn, is Bloggers Network ertoe gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen te ontzeggen indien:
– De opdracht van de klant naar oordeel van Bloggers Network in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
– De klant en/of blogger in het kader van Bloggers Network onrechtmatig handelt jegens andere klanten van Bloggers Network en/of andere betrokkenen;
– De blogger tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel de blogger op enige manier bedrieglijk of wederrechtelijk handelt, of indien de blogger op enige andere manier een van de bepalingen van deze overeenkomst overtreedt;
6.3 Indien blogger (gedeeltelijk) in strijd handelt met het in artikel 5 bepaalde, verbeurt blogger, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro), zulks onverminderd de overige rechten van Bloggers Network, zoals het ontbinden van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 7 – Opschortingsrecht
7.1. Bloggers Network is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan blogger of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op blogger volledig zijn voldaan.

Artikel 8 – Diversen
8.1 Bloggers Network is te allen tijde gerechtigd om de voorwaarden te veranderen. De blogger zal hiervan elektronisch op de hoogte worden gebracht. In geval de gewijzigde voorwaarden voor de blogger niet acceptabel zijn, is de blogger gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, zowel met Bloggers Network, als met de klant. Indien de blogger niet binnen 14 dagen tot beëindiging van de overeenkomst overgaat, wordt de blogger geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.

Artikel 9 – Toepasselijk recht
9.1 Op deze voorwaarden en elke overeenkomst tussen Bloggers Network en blogger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.
9.2 Enige en alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke tussen Bloggers Network en blogger mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, alsmede elk ander geschil, ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zal door de bevoegde rechter beslecht worden indien partijen hier onderling niet uitkomen.
9.3 Alle geschillen worden gebracht voor de ter zake competente rechter in het arrondissement waar Bloggers Network kantoor houdt en/of statutair is gevestigd, één en ander tenzij de wet voor het betreffende geval dwingend een andere rechter voorschrijft en tenzij Bloggers Network als eiser ervoor kiest de desbetreffende aangelegenheid te laten beslissen door een bevoegde rechtbank in het arrondissement waarin de blogger kantoor houdt.
9.4 Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

No Comments

Post a Comment